Data Communications and Networking, 3rd Edition

Data Communications and Networking, 3rd Edition

 

Nội dung sách:

Cung cấp và giới thiệu toàn diện về các công nghệ mạng. Cuốn sách có thể tiếp cận với sinh viên từ mọi trình độ và sử dụng hàng trăm con số để biểu thị các khái niệm một cách trực quan. Phiên bản mới này đã được cập nhật hoàn toàn để phản ánh thế giới thay đổi liên tục của công nghệ mạng, chẳng hạn như bluetooth, không dây và phạm vi bảo mật được cập nhật. Các phần thuật toán tùy chọn đã được thêm vào, cho phép người hướng dẫn điều chỉnh mức độ toán học mà họ muốn sử dụng trong khóa học. Phạm vi TCP / IP cũng đã được mở rộng và di chuyển sớm hơn trong phiên bản mới. Cuốn sách của Forouzan tiếp tục được hỗ trợ bởi Trung tâm Học tập Trực tuyến (OLC) có chứa nhiều tài nguyên bổ sung cho sinh viên và người hướng dẫn.

Link Download: https://bit.ly/3gqKUAM

Bài viết liên quan