Essential Cybersecurity Science

Essential Cybersecurity Science

Essential Cybersecurity Science

 

Nội dung sách:

Nếu bạn tham gia vào lĩnh vực an ninh mạng với tư cách là nhà phát triển phần mềm, tester hoặc quản trị viên mạng, thì hướng dẫn thực hành này chỉ cho bạn cách áp dụng phương pháp khoa học khi đánh giá về các kỹ thuật bảo vệ hệ thống an toàn thông tin của bạn. Bạn sẽ học cách tiến hành các thí nghiệm khoa học trên các công cụ và quy trình hàng ngày, cho dù bạn đang đánh giá hệ thống bảo mật của công ty, thử nghiệm sản phẩm bảo mật của riêng mình hay tìm kiếm lỗi trong trò chơi di động.

Khi tác giả Josiah Dykstra giúp bạn hiểu rõ các phương pháp khoa học này, anh ấy sẽ giúp bạn tập trung vào các chủ đề độc lập, dành riêng cho miền, chẳng hạn như mã hóa, phân tích phần mềm độc hại và kỹ thuật bảo mật hệ thống. Các chương sau bao gồm các nghiên cứu tình huống thực tế chứng minh cách sử dụng các công cụ có sẵn để tiến hành các thí nghiệm khoa học cụ thể theo miền.

  • Tìm hiểu các bước cần thiết để tiến hành các thí nghiệm khoa học trong an ninh mạng
  • Khám phá fuzzing để kiểm tra cách phần mềm của bạn xử lý các đầu vào khác nhau
  • Đo lường hiệu suất của hệ thống phát hiện xâm nhập Snort
  • Đánh giá thiết kế và ứng dụng mật mã, mã hóa trong các sản phẩm IoT
  • Tiến hành thử nghiệm để xác định mối quan hệ giữa các tệp nhị phân phần mềm độc hại tương tự
  • Hiểu các yêu cầu bảo mật cấp hệ thống đối với mạng doanh nghiệp và dịch vụ web

Link Download: https://bit.ly/3gqKUAM

 

Bài viết liên quan