Cyber Security- Analytics, Technology and Automation

Cyber Security- Analytics, Technology and Automation

Cyber Security- Analytics, Technology and Automation

 

Nội dung sách:

Cuốn sách, ngoài đề cập các mối đe dọa về  an ninh mạng và công nghệ, xử lý an ninh mạng từ nhiều khía cạnh. Đây cũng như một tư liệu tham khảo về hiện tượng xã hội và cách thức thực hiện chiến lược an ninh mạng.

Cuốn sách đưa ra một ý tưởng sâu sắc về hiện tượng được nói nhiều nhất trong thời gian này. Cuốn sách phù hợp với nhiều đối tượng từ sau đại học đến các chuyên gia/nhà thực hành và nhà nghiên cứu. Các chuyên ngành liên quan của cuốn sách là Viễn thông/An ninh mạng, Toán ứng dụng/Phân tích dữ liệu, Hệ thống di động/Bảo mật, Kỹ thuật/An ninh của cơ sở hạ tầng quan trọng và Khoa học.

Link Download: https://bit.ly/3gqKUAM

Bài viết liên quan